Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:
Lama Chemie, te Hoorn,
ingeschreven bij de K.v.K. te Hoorn nummer: 62088866.

Verder te noemen Lama.

1. Toepasselijkheid
1.1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten.
1.2 Onder “AFNEMER” wordt in deze voorwaarden verstaan, ieder (rechts) persoon die met Lama een overeenkomst heeft afgesloten, of af wenst te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s) (waaronder ook winkelpersoneel wordt verstaan), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), en erfgename(n).
1.3 Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met de AFNEMER zijn overeengekomen.
1.4 Verwijzen door AFNEMER naar eigen inkoop- of andere voorwaarden, waar ook vermeld, worden niet aanvaard.
1.5 Zodra AFNEMER een maal zaken met LAMA heeft gedaan en derhalve in kennis is gesteld van deze voorwaarden, worden alle nadien overeengekomen leveranties geacht onder deze voorwaarden te hebben plaatsgevonden, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
1.6 Indien LAMA bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met AFNEMER heeft gemaakt, kan AFNEMER bij latere overeenkomsten zich daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van LAMA , hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers en/of werknemers van LAMA, zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat LAMA een opdracht/ bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat LAMA geheel of gedeeltelijk aan een levering voldoet.
2.3 Bij een levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste deellevering plaatsvindt.
2.4 Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/ of wijzigingen in de overeenkomst door/ namens LAMA (personeel) aan AFNEMER gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door LAMA bevestigd worden, dan wel doordat LAMA geheel dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoering geeft.
2.5 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat AFNEMER , uitsluitend ter beoordeling van LAMA, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
2.6 LAMA is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te leveren, van AFNEMER zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen kan worden voldaan.
2.7 LAMA is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de verstrekte bestelling bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan AFNEMER zullen worden doorberekend conform de versterkte prijsopgaven. Zo mogelijk en/ of zo nodig zal LAMA hierover met AFNEMER overleg plegen.

3 Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn excl. BTW en af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Niet bij de prijs inbegrepen: A Speciale invoerrechten en/ of verzendkosten. B Speciale verpakkingsmaterialen en/ of emballage.
3.3 Prijzen zijn gebaseerd op kostprijs, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, hulp materialen, onderdelen, vervoerkosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is LAMA gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen.
3.4 Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens indien de kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
3.5 Indien de kostprijsverhoging conform lid 3 echter meer bedragen dan 20%, is AFNEMER bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop de AFNEMER kennis heeft kunnen nemen, te annuleren door een aangetekende brief aan LAMA te zenden.

4 Levering / Levertijd
4.1 Opgave van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld en binden LAMA derhalve niet.
4.2 LAMA is bevoegd onder rembours te leveren.
4.3 Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft AFNEMER geen recht tot vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot geheel of gedeeltelijk opschorten van de overeenkomst van enige verplichting van AFNEMER uit de overeenkomst.
4.4 In geval van overmacht, waaronder mede wordt verstaan staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog-mobilisatie, in- of uitvoerbelemmeringen te verlengen hetzij de koop, voorzover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
4.5 Indien LAMA daartoe schriftelijk wordt aangemaand, is zij gehouden AFNEMER binnen acht dagen ten aanzien van haar keuze te verklaren.
4.6 Indien de belemmering niet langer dan een maand duurt, is LAMA niet bevoegd te annuleren. Indien de belemmering langer dan een maand duurt, heeft AFNEMER het recht de overeenkomst te annuleren, mits deze per aangetekend schrijven geschiedt en door LAMA voor de aflevering van het bestelde wordt ontvangen.
4.7 LAMA is nimmer aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enig levering voorzover zij deze niet na aanmaning als hierboven bedoelt, uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd.
4.8 Aan de leveringsplicht van LAMA zal zijn voldaan door de producten een maal aan AFNEMER aan te bieden. Het ontvangstbewijs ondertekend door AFNEMER of de persoon die deze partij vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.
4.9 In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van AFNEMER. Tevens maakt LAMA als dan aanspraak op het gestelde in artikel 6.3.

5 Eigendomsovergang
5.1 Tot op het tijdstip waarop AFNEMER aan alle (betalings) verplichtingen jegens LAMA heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van LAMA.
5.2 AFNEMER is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of in eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derde(n) af te staan, totdat AFNEMER aan zijn (betalings)verplichtingen jegens LAMA heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft AFNEMER het geleverde in bruikleen.
5.3 Wanneer AFNEMER enige verplichting jegens LAMA uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 6.1 voordoet, is LAMA zonder enige ingebrekestelling dan wel rechtelijk tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te nemen. AFNEMER verleent onherroepelijke machtiging LAMA daartoe toegang te verstrekken tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt.
5.4 Ingeval LAMA het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst ontbonden overeenkomstig het bepaalde in art.6.1.
5.5 AFNEMER is verplicht LAMA terstond schriftelijk melding te doen van het feit, dat derden rechten doen gelden op hetgeen door LAMA is geleverd, voor zover dit (nog) niet zijn eigendom is, als mede wanneer zich enige omstandigheid als bedoeld in art. 6.1 zich voordoet. Mocht later blijken, dat AFNEMER niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijke opeisbare, niet voor rechtelijke machtiging vatbare boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het aan LAMA verschuldigde bedrag, excl. BTW met een minimum van € 250,-.

6 Opzegging/ beëindiging overeenkomst.
6.1 LAMA behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met AFNEMER onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien AFNEMER: A In staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, c.q. onder bewind/ curatele wordt gesteld of tot liquidatie overgaat. B Facturen niet (tijdig) betaalt, dan wel anderszins enige verplichtigingen uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
6.2 Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op AFNEMER terstond opeisbaar en is LAMA daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/ of van rente.
6.3 De post “winstderving” zal behoudens tegenbewijs , door LAMA, tenminste 15% van de overeengekomen prijs bedragen, de post “gederfde rente” zal de hoogte van de alsdan geldende wettelijke rente hebben.7 Risico overgang
7.1 Alle risico van transport van te leveren of geleverde goederen berust bij AFNEMER, zowel wat de directe als de indirecte schade betreft.

8 Reclame
8.1 Reclames/ klachten over het geleverde dienen binnen acht dagen na ontvangst door AFNEMER door middel van een aangetekend schrijven bij LAMA te zijn ingediend.
8.2 Klachten over facturen dienen binnen vijf dagen na verzenddatum schriftelijk middels aangetekend schrijven door LAMA te zijn ontvangen.
8.3 Het indienen van reclames/ klachten, ontslaat AFNEMER nimmer van diens betalingsverplichtingen, het bepaalde in art. 12 blijft onverkort gehandhaafd.
8.4 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.
8.5 AFNEMER is niet gerechtigd producten waarover deze reclameert, zonder toestemming van LAMA terug te zenden.

9 Garantie en aansprakelijkheid
9.1 De garantie op het geleverde is geheel overeenkomstig en beperkt tot de garantie die LAMA nader met AFNEMER overeenkomt.
9.2 Wegens breukschade wordt nimmer garantie verleend.
9.3 Behoudens de uit lid 1 eventueel voortvloeiende garantieverplichting, is LAMA niet aansprakelijk voor of verplicht tot vergoeding van directe of indirecte geleden materiële schade, van welke aard ook, door wie dan ook geleden indien het een product betreft welke wordt afgeleverd in een niet-verzegelde verpakkingseenheid.
9.4 AFNEMER vrijwaart LAMA voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding door inzake het geleverde, uit hoofde van welke oorzaak dan ook.
9.5 Indien AFNEMER ingevolge toezending ven een monster van een door LAMA te vervaardigen / leveren product bij LAMA een order heeft geplaatst, is LAMA niet aansprakelijk voor eventueel later door AFNEMER aan het geleverde product geconstateerd(e) gebrek(en).
9.6 LAMA is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door haar geleverde producten, indien blijkt, dat AFNEMER, c.q. gebruiker: A Zich niet gehouden heeft aan de gebruiksvoorschriften; B Aan het product andere producten toevoegt, welke de beoogde werking van het product van LAMA teniet doet; C Aan het product andere producten of stoffen toevoegt, waardoor er een gevaarlijke samenstelling is ontstaan; D Voor het product van LAMA allergisch is, dan wel allergisch reageert; E Het product niet op de voorgeschreven wijze heeft opgeslagen/ bewaard, dan wel het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is; F Het product op enige wijze heeft ingenomen, c.q. in het lichaam heeft gekregen.
9.7 LAMA is daarnaast niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke werking van het product indien, naar de ten tijde van het op de markt brengen van het product geldende stand der wetenschap en techniek, het onmogelijk was het ontstaan van het gebrek te ontdekken.
9.8 Behoudens het bepaalde in lid 1, is LAMA niet aansprakelijk voor materiaal-, kwaliteits-, en/ of kleurkeuze van AFNEMER van de geleverde producten, in het bijzonder voor wat betreft de door LAMA vervaardigde producten in opdracht(en onder private label) van AFNEMER en staat er niet voor in dat de door AFNEMER gewenste producten de beoogde eigenschappen na langdurige opslag behouden. Daarnaast is LAMA niet aansprakelijk voor toelaatbare verschillen in maat en hoeveelheid.

10 Doorverkoop
10.1 De door LAMA geleverde producten mogen niet Over verpakt en in andere verpakkings- eenheden dan de originele worden verkocht dan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van LAMA.
10.2 LAMA is niet aansprakelijk voor de gevolgen, indien AFNEMER (onder zijn private label) in zijn hoedanigheid van wederverkoper een door LAMA vervaardigd product met een verkeerd advies aan de gebruiker verkoopt.
10.3 AFNEMER is niet bevoegd door LAMA vervaardigde producten te exporteren, zonder dat LAMA daarvan in kennis is gesteld en goedkeuring daaromtrent heeft verleend.
10.4 Opdrachten onder private label kunnen slechts door LAMA worden aanvaard indien de volledige productiegang van grondstof(fen) tot eindproduct door LAMA wordt beheerst.
10.5 Doorverkoop van producten onder het private label is alleen voorbehouden aan de wettige eigenaar, die tevens opdrachtgever is.
10.6 Bij verbreking van de relatie tussen LAMA en de opdrachtgever van het private label, gaan de rechten van het private label volledig op LAMA over tenzij partijen anders overeenkomen.

11 RETOURZENDINGEN
11.1 Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van LAMA zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan de zending verbonden voor rekening van AFNEMER, LAMA is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van AFNEMER (onder derden) op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden.
11.2 Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard, ontheffen AFNEMER in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichtingen.
11.3 Retourzendingen waarvoor LAMA toestemming heeft verleend wordt enkel door haar geaccepteerd, indien deze plaatsvindt in originele en ongeschonden verpakking.
11.4 Retourzending van producten onder private label voor AFNEMER vervaardigd wordt nimmer aanvaard.
11.5 Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door LAMA genomen maatregelen voortvloeiend, is een gespecificeerde opgave vanLAMA voor AFNEMER bindend, behoudens tegenbewijs.
11.6 Retourzendingen reizen voor rekening van AFNEMER, behalve in geval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van LAMA.
11.7 Retourzendingen reizen immer voor risico van AFNEMER.

12 Betaling
12.1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door LAMA aan te wijzen bankrekening.
12.2 Alle betalingen dienen te geschieden zonder Schuldvergelijking AFNEMER is nimmer bevoegd betalingen op te schorten.
12.3 Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen van afnemer is ontvangen, is deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand, geldend gedurende de tijd waarin AFNEMER in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
12.4 Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling jegens AFNEMER worden genomen, is deze gehouden tot betaling van opeisbare niet voor rechtelijke machtiging vatbare door LAMA te maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgelegd op een minimum 15% van het te betalen factuurbedrag of deels ervan, zulks met een minimum van € 250,00 onverminderd eventuele door AFNEMER krachtens rechtelijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
12.5 Alle betalingen door of namens AFNEMER geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.
12.6 Indien AFNEMER met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is LAMA gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke AFNEMER een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van LAMA om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van LAMA op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 6.3.

13 Overdraagbaarheid
13.1 Het is AFNEMER niet toegestaan zijn rechten en of verplichtingen voortvloeiende uit de met LAMA gesloten overeenkomst over te dragen.
13.2 Overdracht van rechten en/ of verplichtingen is alleen mogelijk nadat AFNEMER LAMA hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van LAMA heeft verkregen.
13.3 Het bepaalde in de leden 1 en 2 geldt tevens voor producten welke LAMA voor AFNEMER onder private label heeft vervaardigd.

14 Toepassing recht en geschillen
14.1 Op alle met LAMA gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend ter keuze van LAMA kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, dan wel de plaats van vestiging van gedaagde.
Hoorn, januari 2015

< terug